Ajankohtaista

01. helmikuuta 2019

Niska- ja Suolajärven alimmat vedenkorkeudet nousevat


Niska- ja Suolajärven alimmat vedenkorkeudet tulevat nousemaan. KSS Energian vesivoiman tuotanto-ohjelmaa ja vesistöjen juoksutusehtoja muutetaan siten, että kuivina ajanjaksoina järvien alhaisimpia vedenkorkeuksia nostetaan 15-20 cm aiempaa korkeammalle tasolle.

Niska- ja Suolajärven vesialueen vähimmäisjuoksutus on 8 m3/s, ja se säilyy ennallaan. Myöskään ylimmät vedenkorkeudet eivät muutu, vaan ainoastaan alimpia vedenkorkeuksia nostetaan. Samassa yhteydessä Sonnanjoen pienet virtaamat kasvavat ja Sonnanjärven alimmat vedenkorkeudet nousevat.

KSS Energia haki Niska- ja Suolajärven juoksutusehtojen muuttamista vuonna 2015. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki juoksutusehdoista päätöksen 6.4.2016. Asiasta tehtiin valitus ensi Hallinto-oikeuteen ja myöhemmin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukset on hylätty, ja aluehallintoviraston päätös on tullut voimaan.

Juoksutusmuutosten pääasiallinen vaikutusalue rajautuu Siikakosken ja Verlan vesivoimalaitosten väliselle Niska- ja Suolajärven vesi- ja ranta-alueille. Vaikutusalueeseen kuuluu myös Sonnanjoen alue, koska vaikutusalueen vesimassat purkautuvat sekä Verlan vesivoimalaitokselle johtavan vesireitin että Sonnanjoen haaran luonnollisen purkautumisen kautta. Vedet yhtyvät Lintukymin yläpuolella, josta ne virtaavat Kymijoen vesistön Pyhäjärveen.

Hanke sai alkunsa Niska- ja Suolajärven ranta-asukkaiden aloitteesta vuonna 2009. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on vastannut muutoksen suunnittelusta ja vaikutusten arvioinnista. KSS Energia juoksutusluvan haltijana on ollut hankkeen alusta lähtien selvitystyössä mukana ja hakenut yhteistyössä ratkaisua. Tavoitteena on ollut Niska- ja Suolajärven sekä Sonnanjoen haaran luonnonympäristöä ja virkistyskäyttöä mahdollisimman paljon hyödyttävä ratkaisu.

Veden juoksutusta koskevan määräyksen muuttaminen ei heikennä alueella olevien Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojeluarvoa. Muutoksella arvioidaan parannettavan myös rapujen elinoloja. Sonnanjoen pienten virtaamien kasvulla on myönteinen vaikutus Sonnanjoen taimenkantaan.

Niska- ja Suolajärven juoksutukset hoidetaan KSS Energian Verlan vesivoimalaitoksella noudattaen vuorokausi¬keskiarvona Suolajärven luonnonmukaista purkautumiskäyrää. Verlan yläpuolella sijaitsevaa Siikakosken vesivoimalaitosta ja Verlan vesivoimalaitosta ajetaan samassa rytmissä siten, että Niska- ja Suolajärven vedenkorkeudet eivät vaihtele lyhytaikaissäädön mukaan. Verlan alapuolisen järven, Kamposen, pinnankorkeus pidetään lähes vakiotasossa Puolakankosken säännöstelypadon avulla.
KSS Energia omistaa Kouvolan seudulla neljä vesivoimalaitosta, joista kolme sijaitsee Kymijoen vesistön Mäntyharjun reitillä ja yksi Kannuskoskella, Kymijoen ja Saimaan vesistön välisessä väliväylässä. Verlassa sijaitsee kaksi voimalaitosta. Näistä vanhempi on vuodelta 1953, ja se on peruskunnostettu vuonna 2013. Vesiuoman itäpuolella on vuonna 1994 valmistunut voimalaitos. Siikakoskella sijaitsevaa, vuonna 1962 käyttöönotettua voimalaitosta ollaan parhaillaan peruskunnostamassa. Työt valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä.

KSS Energia on panostanut voimakkaasti uusiutuvan energian tuotantoon ja investoinut 1990-luvulta lähtien lähes 15 miljoonaa euroa pienvesivoimalaitoksiin ja niiden ylläpitämiseen. Vesivoimalaitosten yhteenlaskettu vuosituotanto on noin 25 gigawattituntia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa 6.4.2016 https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/

Ajankohtaiset vesistötiedot
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet

Lisätietoja tuotantopäällikkö Kari Dansk, puh.050 5988 335,
toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, puh. 050 5915 200,

Takaisin listaukseen