Sähköverkkoliiketoiminta

Sähköverkkoliiketoiminta

Vuoden 2015 leudon sään takia sähkön käyttö toimialueella laski 3,0 prosenttia ja oli 629 gigawattituntia.

Sähköliittymien kysyntä jatkui vähäisenä. Uusia liittymiä rakennettiin vain 84 kappaletta. Summa on noin yksi kolmasosa kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Verkkoon liittyneiden sähkönkäyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa 51 326.

Sähkömarkkinalaki edellyttää jakeluverkonhaltijoilta toimitusvarmuuden kehittämistä siten, että vuoden 2028 lopussa sähköt voivat olla poikki vian tai lumikuorman vuoksi korkeintaan kuusi tuntia asemakaava-alueilla ja 36 tuntia muilla alueilla. Toimitusvarmuuden saavuttaminen edellyttää suurelta osin nykyisten ilmajohtojen korvaamista maakaapeleilla. Jäljelle jäävät ilmajohdot pyritään sijoittamaan teiden varsille tai paikkoihin, joissa puiden kaatumisriskiä ei ole. KSS Verkko Oy:n maakaapeliverkko kasvoi 85 kilometrillä vuonna 2015. Säävarmoiksi luokiteltujen johtokilometrien osuus kokonaisverkkopituudesta oli vuoden lopussa 56 prosenttia.

Keskeinen sähkön toimitusvarmuutta kuvaava tunnusluku on asiakaskohtainen keskeytysaika. Toimialueella ei ollut pitkiä sähkönjakelun keskeytyksiä aiheuttaneita myrskyjä tai lumikuormia vuonna 2015. Kun myös huolloista aiheutuneet keskeytykset saatiin pidettyä alhaisella tasolla, kokonaiskeskeytysaika oli erittäin alhainen 0,67 tuntia/asiakas. Vuonna 2014 keskeytysaika oli 1,71 tuntia/asiakas. Vuoden 2015 keskeytysaika vastaa toimitusvarmuutta, jossa sähköt olivat päällä yli 99,99 prosenttia ajasta.

Suurimmat verkonrakennuskohteet olivat Vahteronmäen alueella tehty keskijänniteverkon maakaapelointi, Nirvistentien sähköaseman ja Kuusankosken keskustan välinen maakaapelointi sekä Iitissä Saaraisen ja Kuukson välisen keskijännitelinjan kaapelointi.

KSS Verkko Oy käynnisti Valkealassa Kansikkaantien sähköaseman ja siihen liittyvän 110 kilovoltin voimajohdon esisuunnittelun. Hankkeen tavoitteena on turvata jakelualueen pohjoisen osan sähkönjakelu häiriötilanteissa. Hanke parantaa oleellisesti myös kylätaajamien, Tuohikotin, Vuohijärven ja Vekaranjärven sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Investoinnin myötä toimitusvarmuus paranee noin 11 000 asiakkaalla.

KSS Verkko Oy otti käyttöön asiakkaille tarkoitetun sähköverkon häiriöistä ilmoittavan tekstiviestijärjestelmän sekä uuden mittaustietojärjestelmän. Energiavirasto julkaisi uuden tuotonvalvontamallin kaudelle 2016 – 2023. Uusi valvontamalli on kehittynyt jakeluverkonhaltijan näkökulmasta pääosin myönteiseen suuntaan.