Sähköverkkoliiketoiminta

Sähköverkkoliiketoiminta

Vuonna 2016 sähkön käyttö toimialueella nousi 4,9 prosenttia 660 gigawattituntiin. KSS Verkko Oy:n Liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 13,7 prosenttia.

Sähköliittymien kysyntä jatkui edelleen vähäisenä. Uusia liittymiä rakennettiin vain 54 kappaletta. Summa on noin yksi viidesosa kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Verkkoon liittyneiden sähkönkäyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa 51 472.

Sähkömarkkinalaki edellyttää jakeluverkonhaltijoilta toimitusvarmuuden kehittämistä siten, että vuoden 2028 lopussa sähköt voivat olla poikki vian tai lumikuorman vuoksi korkeintaan kuusi tuntia asemakaava-alueilla ja 36 tuntia muilla alueilla. Toimitusvarmuuden saavuttaminen edellyttää suurelta osin nykyisten ilmajohtojen korvaamista maakaapeleilla. Jäljelle jäävät ilmajohdot pyritään sijoittamaan teiden varsille tai paikkoihin, joissa puiden kaatumisriskiä ei ole. KSS Verkko Oy:n maakaapeliverkko kasvoi 86 kilometrillä vuonna 2016. Säävarmoiksi luokiteltujen johtokilometrien osuus kokonaisverkkopituudesta oli vuoden lopussa 57 prosenttia.

Keskeinen sähkön toimitusvarmuutta kuvaava tunnusluku on asiakaskohtainen keskeytysaika. Toimialueella ei ollut kuluneen vuoden aikana pitkiä sähkönjakelun keskeytyksiä aiheuttaneita myrskyjä tai lumikuormia . Kun myös huolloista aiheutuneet keskeytykset saatiin pidettyä alhaisella tasolla, asiakaskohtainen kokonaiskeskeytysaika jäi 27 minuuttiin. Vuoden 2016 keskeytysaika vastaa toimitusvarmuutta, jossa sähköt olivat päällä yli 99,99 prosenttia ajasta.

Suurimmat verkonrakennuskohteet olivat Kausalan, Kuusankosken Markankylän ja Tornionmäen alueilla tehdyt maakaapelointityöt.

Keskelle Valkealaa rakennettavan Kansikkaantien sähköaseman ja siihen liittyvän 110 kilovoltin voimajohdon esisuunnittelu valmistui. KSS Verkko Oy jätti lunastuslupahakemuksen 110 kV voimajohdon johtokadusta Maanmittauslaitokselle. Hankkeen tavoitteena on turvata jakelualueen pohjoisen osan sähkönjakelu häiriötilanteissa. Hanke parantaa oleellisesti myös kylätaajamien, Tuohikotin, Vuohijärven ja Vekaranjärven, sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Investoinnin myötä toimitusvarmuus paranee noin 11 000 asiakkaalla.

KSS Verkko Oy päätti rakentaa 110 kV yhteisjohdon kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa. Yhteisjohto rakennetaan Korian ja Sydänmaan välille, ja se sivuaa Kouvolan ydinkeskustan eteläosaa. Johdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 aikana.

 

KSS Verkko liikevoitto 2016  

KSS Verkko hinnat