Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

KSS Energian sähkön ja lämmön tuotantolähteet koostuvat Kymin Voiman biopolttoainevoimalaitoksesta Kuusankoskella, Hinkismäen maakaasuvoimalaitoksesta sekä Eskolanmäen maakaasulämpölaitoksesta Kouvolassa. Lisäksi KSS Energialla on pienempiä tuotanto-osuuksia muualla Suomessa.

KSS Energia tuottaa lähes 95 prosenttia Kouvolan seudulla käytettävästä kaukolämmöstä. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotetaan seudun kaukolämmöstä hieman yli 80 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla polttoaineesta saadaan suurin mahdollinen hyöty, sillä siinä säästyy yli neljännes polttoainetta verrattuna erillisesti tuotettuun sähköön ja lämpöön. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on sekä taloudellista että ympäristöpäästöjen kannalta erittäin kestävää.

Kymin Voima

Kymin Voima Oy on Pohjolan Voima Oy:n ja KSS Energia Oy:n omistama tuotantoyhtiö. Kymin Voiman voimalaitos tuottaa prosessihöyryä, tehdaskaukolämpöä ja sähköä UPM Kymin tehtaalle sekä lämpöä ja sähköä KSS Energialle. Voimalaitos sijaitsee Kuusankoskella, Kuusanniemen tehdasalueella. Voimalaitos otettiin kaupalliseen tuotantokäyttöön syyskuussa 2002.

Kymin Voiman voimalaitos käyttää polttoaineenaan kuorta, metsätähdettä, haketta, lietettä, purua ja turvetta sekä varapolttoaineenaan maakaasua. Polttoaineen määrä on yli 1 000 gigawattituntia vuodessa. Pääpolttoaine on kuori, joka siirretään paikallisen tehtaan kuorimolta suoraan kuljettimilla voimalaitoksen kuorivarastoon ja edelleen voimalaitoksen kattilaan. Kuorivarastoon kipataan myös tehdasalueen ulkopuolelta tuotavat biopolttoainekuormat.

Voimalaitoksen tarvitsema turve kuljetetaan Kuusankoskelle maanteitse pääasiassa Valkealan ja Anjalankosken turvesoilta. Kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä. Voimalaitoksella on erillinen turvesiilo, josta turve siirretään hihnakuljettimella kattilaan.

Kymin Voiman polttoaineiden käytöstä puuperäisen polttoaineen osuus on yli 90 %. Kymin Voima on KSS Energian ensisijainen kaukolämmön tuotantolaitos, joka tuottaa noin 390 gigawattituntia kaukolämpöä vuodessa eli enemmän kuin kaksi kolmasosaa Kouvolan tarvitsemasta kaukolämmöstä. Samalla laitos tuottaa sähköenergiaa KSS Energian asiakkaille. Vuotuinen sähkön tuotanto vastaa noin 25 prosenttia sähkön käytöstä KSS Energian toimialueella.

Hinkismäki

Hinkismäen maakaasuvoimalaitos on rakennettu 1980-luvun lopulla. KSS Energian omistukseen voimalaitos rakennuksineen ja tontteineen siirtyi vuonna 2000. Hinkismäen voimalaitoksessa on kaasuturbiini, pakokaasulämmönvaihdin, lämpöakku ja lämpökeskus, jossa on kolme 16 megawatin maakaasukattilaa. Kaasuturbiinia käytettäessä saadaan voimalaitoksesta 70 megawattia lämpöä ja 40 megawattia sähköä, korkealla yli 85 prosentin kokonaishyötysuhteella. Voimalaitoksen polttoaineteho on maksimissaan 140 megawattia.

Hinkismäen käyttö ajoittuu talvikaudelle, tuottaen lämpöä vuoden kylmimmille kuukausille. Voimalaitoksen kaukolämpöakkua hyödynnetään kaasuturbiinin yhteydessä lämpötarpeen ollessa suurimmillaan. Voimalaitoksen lämpökeskuksella tuotetaan yleisemmin kaukolämpöä talviaikaan sekä tarvittaessa kesällä muiden tuotantolaitosten vuosihuoltojen aikana. Hinkismäki on luonteeltaan huippuvoimalaitos, jolla KSS Energia voi nostaa lämmöntuotannon omavaraisuuden yli 90 prosenttiin seudun lämmön tarpeesta.

Hinkismäen voimalaitoksella on mahdollista käyttää varapolttoaineena polttoöljyä, mikä varmistaa energian saantia poikkeusolosuhteissa sekä mahdollisten maakaasun toimituskatkosten aikana. Hinkismäen kaasuturbiinilaitos toimii myös kantaverkkoyhtiö Fingridin nopean reservin laitoksena tarjoten tehopulan uhatessa valtakunnan sähköverkkoon 40 MW sähkötehon 15 minuutin varoitusajalla.